Juridisch Info

 

Auteursrecht is het inherente recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Dit brengt mee dat wanneer anderen het willen openbaar maken of verveelvoudigen, daarvoor in beginsel de toestemming van de maker vereist is, tenzij een wettelijk geregelde uitzondering hierop van toepassing is.

Het auteursrecht kent geen formaliteiten, men hoeft een werk van literatuur, wetenschap of kunst niet te deponeren of te registreren om deze rechten te verkrijgen.

(Bron: wikipedia.nl)

Portretrecht is een uitzondering op of beperking van het auteursrecht, op grond waarvan een geportretteerde persoon zich in bepaalde gevallen kan verzetten tegen publicatie (openbaarmaking of verveelvuldiging en verspreiding) van zijn portret.

Het portretrecht is niet gelijkwaardig aan het auteursrecht, dat immers een exclusief recht betreft, dat door de maker of diens rechtverkrijgende jegens iedereen kan worden gehandhaafd waar geen beperkingen of uitzonderingen aan de orde zijn.

Het portretrecht daarentegen vormt juist in specifieke gevallen een van die beperkingen op het aan de maker of diens rechtverkrijgende toekomend auteursrecht, die zo nodig door de geportretteerde kan worden ingeroepen ter bescherming van de privacy of andere met een publicatie van het portret geschonden (redelijke) belangen van de geportretteerde.

Onder portret wordt in dit verband verstaan elke zichtbare weergave waarop een persoon herkenbaar is afgebeeld, bijvoorbeeld op een foto, schilderij, tekening of in filmbeelden.

Als er op een foto of film meerdere personen te zien zijn, kan elk van hen zo nodig het portretrecht inroepen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:

  • Het portret is gemaakt in opdracht van de afgebeelde persoon. Hiertoe wordt ook gerekend de situatie waarin de opdracht is gegeven namens of ten behoeve van de geportretteerde persoon, bijvoorbeeld als een bedrijf opdracht geeft om een portret van de directieleden te maken.NB: het geven van een opdracht tot maken van een portret betekent uiteraard niet dat hiermee ook toestemming is gegeven voor publicatie van dat portret door de fotograaf.
  • Het portret is niet in opdracht van (of ten behoeve van) de afgebeelde persoon gemaakt. Dit is gewoonlijk het geval bij het werk van persfotografen, modefotografen en bij ’toevallig’ gemaakte afbeeldingen, bijvoorbeeld straatfotografie.

(Bron: wikipedia.nl)